Winiarnia - Restauracja - Kamienica

Inwestycja Winiarnia na starym mieście Nowego Sącza to europejski projekt związany z rewitalizacją centrum miasta.
Lokalizacja - jedna z najlepszych lokalizacji, wśród stylowych kamienic z widokiem na słynny most lwowski i panoramę miasta.
Powstaje winiarnia z restauracją i stylową kamienicą. Inwestycja zostanie wykonana z najlepszych materiałów
kamień, drewno. Czyli atuty materiałowe Beskidu sądeckiego. Uzupełnione szkłem spowodują że otrzymacie państwo
obiekt najwyższej klasy. Poza wspaniałą zabudową inwestycja otrzyma również niepowtarzalny taras widokowy.

Kamienica,Restauracja,Winarnia

SKU: 25000
zł50.00Cena
 • REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.CROWDFUNDINGPOLSKA.PL
  1. Niniejszy Regulamin korzystania ze Strony internetowej www.crowdfundingpolska.pl
  („Regulamin”) wydany został przez Connect Trade Sp z o.o. , o numerze KRS 00007400404
  2. Sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  Kampania – oznacza zbiórkę środków pieniężnych organizowaną przez Projektodawcę, o której
  informacje udostępniane są na stronie, w granicach i na zasadach określonych w Regulaminie;
  Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U.
  z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);
  Polityka Prywatności – oznacza dokument pod nazwą „Polityka prywatności” dostępny do pobrania
  na stronie internetowej;
  Projektodawca – oznacza spółkę zamierzającą pozyskać fnansowanie w ramach fnansowania
  społecznościowego; oznacza spółkę Zielona Perła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Poznaniu, ul. Matejki 40/41, 60-767 Poznań, numer KRS: 0000714863, REGON: 369475869, NIP:
  8952181622, o kapitale zakładowym w wysokości 4.600.000,00 zł, opłaconym w całości;
  Projekt – inwestycja z opracowaną dokumentacją, objęta pozwoleniem na budowę;
  Regulamin – oznacza niniejszy „Regulamin korzystania z platormy sprzedażowej
  www.crowdfundingpolska.pl”;
  Strona internetowa – oznacza stronę internetową znajdującą się w sieci Internet dostępną pod
  adresem www.crowdfundingpolska.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem
  tej strony;
  Administrator – oznacza spółkę Connect Trade Sp. z o.o. o numerze KRS 00007400404
  Użytkownik – oznacza każdą osobę fzyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony
  internetowej;
  Materiały – oznacza materiały udostępniane w ramach Strony internetowej, na zasadach i w zakresie
  określonym w niniejszym Regulaminie.
  3. Regulamin określa warunki nieodpłatnego korzystania ze Strony internetowej, prowadzonej i
  administrowanej przez Administratora. Korzystanie ze Strony internetowej jest
  równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego
  przestrzegania.
  4. W razie braku zgody na warunki Regulaminu dalsze korzystanie ze Strony internetowej jest
  niedopuszczalne.
  5. Prawa do Strony internetowej przysługują w całości Administratorowi, zaś prawa do
  poszczególnych elementów jej zawartości należą do Administratora lub Projektodawcy,
  którego Materiały zgodnie z prawem są udostępniane na Stronie internetowej. Strona
  internetowa umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji o prowadzeniu Kampanii
  Finansowania przez Projektodawcę. Obejmuje wskazanie Projektodawcy oraz informacje o
  projektach.
  6. Dostęp do Strony internetowej nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika
  jakichkolwiek formalności.
  7. Korzystanie ze Strony internetowej odbywa się za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci
  Internet, wymaga posiadania odpowiedniego urządzenia łączącego się z siecią Internet oraz
  zainstalowanej przeglądarki internetowej.
  8. Przy korzystaniu ze Strony internetowej zaleca się posiadanie zaktualizowanego
  oprogramowania antywirusowego.
  9. Użytkownicy Strony internetowej mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych za jej
  pośrednictwem wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami
  ustawy o prawie autorskim i praw pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz.631 z późn. zm.)
  10. Korzystanie ze Strony internetowej oraz zawartych w niej treści jest dozwolone wyłącznie na
  własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem Strony internetowej oraz z
  przepisami prawa, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami. Nie jest dozwolone
  wykorzystywanie Strony internetowej (wszystkich części składowych Strony internetowej
  oraz dokumentów, obrazów, załączników, zawartych w treści Strony internetowej) w celach
  komercyjnych lub w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej
  bez pisemnej zgody Administratora. Zabronione jest modyfkowanie Strony internetowej
  (również jej części) ani włączanie jej do treści innych opracowań (m.in. stron internetowych,
  dokumentów papierowych, blogów, kont osób trzecich w serwisach społecznościowych).
  11. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce
  Prywatności dostępnej w Regulaminie. Przed udostępnieniem lub przekazaniem
  Administratorowi jakichkolwiek danych Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Polityką
  Prywatności.
  12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania operatorów
  zapewniających łączność ze Stroną internetową za równo po stronie Administratora jak i
  Użytkowników korzystających ze Strony internetowej.
  13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia
  sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego bazy danych.
  14. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę
  pośrednią wynikającą z korzystania ze Strony internetowej oraz za skutki nieprawidłowego
  korzystania ze Strony internetowej przez Użytkownika. Korzystanie przez Użytkownika ze
  Strony internetowej odbywa się na jego własne ryzyko.
  15. Administrator Strony internetowej nie pełni funkcji oferującego w odniesieniu do
  jakichkolwiek instrumentów fnansowych, nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego,
  oferowania lub przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących instrumentów
  fnansowych, ani jakichkolwiek innych czynności wymagających zezwolenia na prowadzenie
  działalności maklerskiej.
  16. Wszelkie informacje dotyczące instrumentów fnansowych, których dotyczy oferta na stronie
  internetowej, warunków nabycia instrumentów fnansowych i innych, jak również informacje
  o ryzykach i inne wymagane przepisami prawa dostępne są wyłącznie u Projektodawcy.
  17. Materiały zamieszczone na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66
  Kodeksu Cywilnego. Żaden z zapisów udostępnianych na Stronie internetowej nie stanowi
  jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie
  jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej
  sytuacji Użytkownika.
  18. Użytkownicy zobowiązani są do przeanalizowania informacji zawartych na Stronie
  internetowej we własnym zakresie, a ich decyzja odnośnie udziału w projektach powinna być
  oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.
  19. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych przez
  Użytkowników w odniesieniu do projektów oferowanych przez Projektodawcę.
  20. Administrator nie przyjmuje, nie przekazuje ani nie przechowuje środków pieniężnych
  wpłacanych przez Użytkowników w ramach Kampanii, ani nie świadczy jakichkolwiek innych
  usług płatniczych.
  21. Administrator nie składa żadnych oświadczeń odnoszących się do kwesti podatkowych, które
  mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków fnansowych związanych z
  instrumentami fnansowymi lub innymi prawami majątkowymi oferowanymi w związku z
  Kampanią lub jakimkolwiek świadczeniem Projektodawcy. Jest wskazane, aby każdy
  Użytkownik rozważający udział w Kampanii zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w
  tym zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych związanych z instrumentami
  fnansowymi lub innymi prawami nabywanymi w ramach Kampanii.
  22. Wszelkie reklamacje, uwagi, komentarze można kierować pod adresem e-mail:
  administrator@crowdfundingpolska.pl
  Administrator zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na złożone zapytania poprzez e-mail:
  administrator@crowdfundingpolska.pl
  23. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  24. Administrator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Zmiana
  Regulaminu nie wymaga uprzedzenia i wchodzi w życie w momencie publikacji nowej wersji
  Regulaminu na Stronie internetowej.
  25. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Użytkownikom Strony internetowej. Dozwolone
  jest pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu za pośrednictwem Internetu.
  26. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkowników podlegają
  przepisom prawa polskiego.
  27. Administrator może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych na
  Stronie internetowej, a także rozszerzyć, ograniczyć lub zaprzestać publikacji treści
  dostępnych na Stronie internetowej.
  28. Administrator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji treści Regulaminu.
  29. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem ze Strony internetowej jak również
  wykonywaniem niniejszego Regulaminu, nie rozwiązane polubownie, podlegają
  rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny.
  POLITYKA PRYWATNOŚCI
  Postanowienia ogólne
  Polityka prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników i
  Współpracowników Connect Trade Sp. z o.o. przez Administratora Danych Osobowych w związku ze
  świadczeniem przez niego usług z zakresu działalności usługowej w zakresie informacji, public
  relatons, doradztwa w zakresie zarządzania i zaopatrzenia nieruchomości.
  Użytkownik może podać Dane Osobowe poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”
  znajdujący się na Stronie internetowej www.crowdfundingpolska.pl oraz podając swoje dane ustnie
  podczas rozmowy telefonicznej, wysyłając wiadomość e-mail pod adres kontaktowy
  kontakt@crowdfundingpolska.pl
  W zależności od sposobu i okoliczności podawania, Użytkownik podaje następujące Dane Osobowe:
  imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
  Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania tzw. danych eksploatacyjnych, które
  charakteryzują twój sposób korzystania z naszej strony internetowej, takich jak: adres IP; logi
  cyfrowe; informację o skorzystaniu ze Stron internetowych; typ przeglądarki; nazwa domeny; typ
  systemu operacyjnego.
  POLITYKA COOKIES
  Polityka Cookies strony internetowej www.crowdfunding.pl jest skierowana do Użytkowników tej
  strony oraz określa sposób korzystania z plików Cookies.
  Administratorem plików Cookies jest Connect Trade Sp. z o.o. KRS 00007400404
  Pliki Cookies ( „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, które
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej. Pliki Cookies
  zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
  końcowym oraz unikalny numer.
  Pliki Cookies zapamiętują preferencje Użytkownika. Umożliwia to podnoszenie jakości świadczonych
  usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie
  preferencji Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z plików Cookies wybierając odpowiednie
  ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Ustawienia te mogą zostać
  zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę tych Plików w
  ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w
  urządzeniu Użytkownika Serwisu.
  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w
  ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.
  Pliki „Cookies” stosujemy na naszej stronie internetowej w następujący sposób:
  - optymalizacja korzystania ze strony internetowej;
  - notowanie potencjalnych błędów oraz reagowanie na nie;
  - analiza i badanie zachowań Użytkowników (Zbieranie odbywa się anonimowo);
  W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje Plików „Cookies”:
  - sesyjne, które są plikami tymczasowymi i przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
  do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania;
  - stałe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
  parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  Warunkiem działania Plików Cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich.
  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików „Cookies”.
  Użytkownik może określić warunki wykorzystywania ciasteczek jak i całkowicie wyłączyć opcję
  pozwalającą na zapisywanie Plików Cookies korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
  Wykorzystywanie Plików Cookies nie powoduje zmian w Użytkownika telekomunikacyjnym
  urządzeniu końcowym (tj. np. komputerze) jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
  Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
  Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu:
  - Korzystania z funkcjonalności Strony internetowej zgodnie z Regulaminem;
  - Kontaktu z Użytkownikiem;
  - Do przesyłania Materiałów;
  - Zawierania i wykonywania umów z Użytkownikiem;
  - Do celów marketngowych, takich jak: reklama, analiza rynku;
  Administrator może wysyłać do Użytkownika, drogą elektroniczną lub poprzez SMS, niezależnie od
  faktu wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej, informacje
  niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketngowych, a konieczne do korzystania
  przez Użytkownika ze Strony internetowej, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa oraz
  informacje dotyczące projektów crowdfundingowych, które wsparł Użytkownik.
  Dane osobowe Współpracowników są przetwarzane w celu zawierania i wykonywania umów.
  Dostęp do Danych Osobowych Użytkownika posiadają:
  - Administrator;
  - Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego
  uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw
  Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące
  przepisy prawa;
  - Pracownicy administratora oraz osoby lub podmioty świadczące usługi na jego rzecz (np.
  programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący
  system, doradcy fnansowi, prowadzący szkolenia)
  – w zakresie określonym przez Administratora.
  Administrator nie usuwa Danych Osobowych Użytkownika, chyba że otrzyma wyraźną wiadomość, z
  prośbą o ich usunięcie.
  Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, Administrator może przetwarzać te spośród Danych
  Osobowych, które:
  - są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania ze Strony internetowej;
  - są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umów;
  - w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych
  usterek i błędów w transmisji przekazów.
  - Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej (tj.
  niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), Administrator może przetwarzać Dane
  Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności, z tym, że dla celów
  dowodowych Administrator obowiązany jest utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o
  niedozwolonym korzystaniu ze Strony internetowej.
  Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy wysłać maila na
  adres: administrator@crowdfundingpolska.pl.
  Użytkownik zostanie poinformowany o usunięciu jego danych osobowych. Usunięcie niektórych
  danych może utrudnić swobodny kontakt Użytkownika z Projektodawcą (np. brak podania telefonu
  skutkował będzie niemożnością kontaktu telefonicznego, brak podania adresu e-mail skutkował
  będzie niemożnością wysłania Materiałów).
  Użytkownik zawsze ma prawo żądać dostępu do treści swoich danych, ich uzupełnienia, zmiany lub
  usunięcia z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy
  przepisów prawa. Posiada także prawo żądania ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich
  danych osobowych. Dokona tego poprzez kontakt mailowy pod adresem:
  administrator@crowdfundingpolska.pl
  Użytkownik zawsze ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO).
  Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w dowolnym momencie Użytkownik ma prawo
  do jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej cofnięciem. Dokona tego wysyłając e-maila na adres:
  administrator@crowdfundingpolska.pl
  Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie usprawiedliwionego celu Administratora danych jakim
  jest marketng bezpośredni, Użytkownik zawsze ma prawo wniesienie sprzeciwu, wobec tego
  przetwarzania. Dokona tego wysyłając e-maila na adres: administrator@crowdfundingpolska.pl.