City Care Plus is een onafhankelijke organisatie die zich inzet om mensen zo lang mogelijk comfortabel thuis te laten wonen. Men vertrekt hierbij steeds vanuit de wensen, noden, situatie en het budget van de gebruiker. Via de thuisregisseur wordt er voor gezorgd dat deze op elk moment al het nodige ter beschikking heeft.

City Care Plus is belangenverdediger en probleemoplosser. Een persoonlijk klankbord, niet alleen voor zorg, maar ook voor allerlei diensten die de leef- en woonwereld comfortabeler kunnen maken.